فرش زرنق مهربان جفت ۶ متر نوي نو

فرش زرنق اطراف مهربان جفت ۶ متر انگشت بافت پشم دست ريس
با بهترين كيفيت قيمت : ۱۶۵۰۰۰۰