فرش طرح عليا رج ۵۰ چله و گل ابريشم ۱۲ متر

فرش تك ۱۲ متر تبريز طرح عليا رج ۵۰ چله و گل ابريشم كاركرده
قيمت : ۳۹۰۰۰۰۰۰