فرش ۱۲ متر رج ۳۰ گل ابریشم کارکرده

فرش ۱۲ متر نقشه کریم قلم تبریز رج ۳۰ گل ابریشم کار کرده
قیمت : ۱۲۸۰۰۰۰۰