ورنی خیلی قدیمی رنگ گیاهی

ورنی خیلی قدیمی رنگ گیاهی

مشاهده جزئیات
قالیچه رج چهل نقشه تبریز بافت کاشمر

قالیچه رج چهل نقشه تبریز بافت کاشمر

مشاهده جزئیات
فرش ۱۲ متر رج ۳۰ گل ابریشم کارکرده

فرش ۱۲ متر رج ۳۰ گل ابریشم کارکرده

مشاهده جزئیات
فرش جفت ذرع و نيم نقشه تبريز عليا بافت كاشمر

فرش جفت ذرع و نيم نقشه تبريز عليا بافت كاشمر

مشاهده جزئیات
فرش جفت ذرع و نيم رج ۳۰ تبريز گل ابريشم

فرش جفت ذرع و نيم رج ۳۰ تبريز گل ابريشم

مشاهده جزئیات
جفت ۶ متر رج ۴۰ طرح عليا كل ابريشم تبريز

جفت ۶ متر رج ۴۰ طرح عليا كل ابريشم تبريز

مشاهده جزئیات
فرش ماهي جفت ۶ متر نقشه جديد رج ۴۰

فرش ماهي جفت ۶ متر نقشه جديد رج ۴۰

مشاهده جزئیات
فرش جفت ۶ متر اطراف مهربان جمل آباد آك آك

فرش جفت ۶ متر اطراف مهربان جمل آباد آك آك

مشاهده جزئیات
فرش زرنق مهربان جفت ۶ متر نوي نو

فرش زرنق مهربان جفت ۶ متر نوي نو

مشاهده جزئیات
فرش مهربان اصل جفت شش متر نوي نو متن كرم

فرش مهربان اصل جفت شش متر نوي نو متن كرم

مشاهده جزئیات
فرش طرح عليا رج ۵۰ چله و گل ابريشم ۱۲ متر

فرش طرح عليا رج ۵۰ چله و گل ابريشم ۱۲ متر

مشاهده جزئیات
فرش رج ۵۰ چله و گل ابريشم تبريز ۱۲ متر

فرش رج ۵۰ چله و گل ابريشم تبريز ۱۲ متر

مشاهده جزئیات