فرش جفت ذرع و نيم نقشه تبريز عليا بافت كاشمر

فرش جفت ذرع و نيم نقشه طرح عليا رج ۴۰ گل ابريشم بافت كاشمر
به اندازه هاي يك متر و نيم در يك متر
قيمت جفت : ۲۵۰۰۰۰۰