فرش رج ۵۰ چله و گل ابريشم تبريز ۱۲ متر

فرش تك ۱۲ متر رج ۵۰ چله و گل ابريشم بافت تبريز مرينوس نقشه
تقي زاده كم كاركرده حد نو
قيمت : ۴۳۰۰۰۰۰۰