فرش ماهی ۹ متر رج ۴۰ مرینوس ۶ لا

فرش ماهی تک ۹ متر پشم مرینوس گل ابریشم ۶ لا نخ پنجاه

قیمت : ۱۸۵۰۰۰۰۰