فرش مهربان اصل جفت شش متر نوي نو متن كرم

فرش مهربان اصل اندازه جفت شش متر انگشت بافت پشم دست ريس
آك آك از نوع درجه بك رنگ متن كرم
قيمت : ۱۸۰۰۰۰۰۰